Serviciul de Cercetare, Conservare și Promovare Culturală

 
Serviciul de Cercetare, Conservare și Promovare Culturală are următoarele sarcini:


– culegerea faptelor de cultură tradiţională pe categoriile principale:

– folclor muzical,

– folclor literar,

– folclor coregrafic,

– arhitectura rurală şi meştesuguri,

– tradiţii, ritualuri, obiceiuri şi credinţe, gastronomie şi etnoiatrie
– cercetarea faptelor de cultură traditională
– arhivarea faptelor de cultură tradiţională
– editarea revistei de etnografie Miorița împreună cu specialiştii colaboratori 
– redactarea de articole informative

 
Atribuţiile Serviciului de Cercetare, Conservarea şi Promovare Culturală sunt următoarele:

– sprijină activitatea aşezămintelor culturale în domeniul formării formatorilor şi al perfecţionării personalului de specialitate;

– editează şi difuzează publicaţii în domeniul educaţiei permanente, pentru reţeaua judeţeană a aşezămintelor culturale;

– realizează programe de educaţie permanentă, în parteneriat cu instituţii de specialitate din ţară şi străinătate;

– iniţiază şi sprijină proiecte şi programe de promovare a obiceiurilor şi tradiţiilor populare;

– propune zone de obiceiuri şi tradiţii populare protejate din cadrul judeţului;

– efectuează studii şi cercetări privind obiceiurile, tradiţiile populare şi meşteşugurile tradiţionale; – iniţiază şi aplică programe pentru conservarea şi protejarea obiceiurilor, tradiţiilor populare şi meşteşugăreşti;

– asigură asistenţă de specialitate şi organizează cursuri de perfecţionare pentru personalul încadrat în aşezămintele culturale care funcţionează la nivel local.

– organizarea şi susţinerea de spectacole educative
– organizarea şi susţinerea de spectacole tematice, de cunoastere şi promovare a obiceiurilor locale, a subzonelor folclorice ale judetului, evocării unor personalităţi de seamă ale culturii tradiţionale (culegători de folclor, compozitori, interpreţi, rapsozi, instrumentişti, etc)

Serviciul iniţiază şi desfăşoară proiecte şi programe culturale în domeniul educaţiei permanente şi al culturii tradiţionale, urmărind cu consecvenţă:

– cercetarea stadiului actual al tradiţiilor şi al creaţiei populare specifice fiecărei zone etno-folclorice a judeţului;

– protejarea şi tezaurizarea valorilor reprezentative ale creaţiei populare contemporane, constituind banca de date şi valori;

– coordonarea metodologică a activităţii aşezămintelor culturale de nivel judeţean, respectiv cămine culturale, case de cultură, universităţi populare;

– elaborarea unor programe de valorificare a tradiţiilor locale şi stimularea creativităţii în toate genurile artei interpretative neprofesioniste;

– iniţierea unor proiecte de sprijinire şi afirmare a creatorilor şi performerilor tradiţiei şi creaţiei populare autentice, pentru protecţia acestora împotriva denaturărilor şi falsificărilor;

– elaborarea unor proiecte atractive şi utile de educaţie permanentă;

– conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale, precum şi ale patrimoniului cultural naţional şi universal;

– păstrarea şi cultivarea specificului zonal;

– stimularea creativităţii şi talentului;

– revitalizarea şi promovarea meseriilor şi îndeletnicirilor tradiţionale şi susţinerea celor care le practică (meşteri populari şi mici meseriaşi etc.);

– cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei populare contemporane şi artei interpretative neprofesioniste în toate genurile – muzică, coregrafie, teatru etc.;

– desfăşurarea unor programe adecvate intereselor şi preocupărilor locuitorilor, de petrecere a timpului liber, valorificând şi obiceiurile tradiţionale din comunitatea respectivă;

– antrenarea cetăţenilor în activitatea de cunoaştere, ocrotire şi întreţinere atât a mediului natural, cât şi a mediului cultural tradiţional;

– dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judeţean, naţional şi internaţional.

Secţia Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale este implicată în organizarea şi desfăşurarea unor proiecte cu tradiţie cum ar fi: Festivalul Pădurenilor, Sărbătoarea meșterilor populari, Sărbătoarea Traragotului, Spectacole de pricesne,  Festivalul „Istorie, Natură, Cultură” – Costești, Serbările Naționle Țebea, Spectacole de colinde și obiceiuri etc.